Η παρούσα νομική ειδοποίηση συντάχθηκε από την Estilo Nordico.

Estilo Nordico, S.L.υπεύθυνος για τον δικτυακό τόπο, εφεξής ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, θέτει στη διάθεση των χρηστών το παρόν έγγραφο, με το οποίο αποσκοπεί στη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο νόμο 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο (LSSICE), καθώς και στην ενημέρωση όλων των χρηστών του δικτυακού τόπου σχετικά με τους όρους χρήσης.

Κάθε πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο αναλαμβάνει το ρόλο του χρήστη και δεσμεύεται για την τήρηση και την αυστηρή συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και με κάθε άλλη νομική διάταξη που μπορεί να ισχύει.

Η Estilo Nordico, S.L. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κάθε είδους πληροφορίες που ενδέχεται να εμφανίζονται στον ιστότοπο, χωρίς καμία υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης ή ενημέρωσης των χρηστών σχετικά με τις εν λόγω υποχρεώσεις, με τη δημοσίευση στον ιστότοπο της Estilo Estilo Nordico, S.L.. να θεωρείται επαρκής. Estilo Nordico, S.L.,

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗΣ

Όνομα εταιρείας: Estilo Nordico, S.L.,
Εμπορική ονομασία: Estilo Nordico
ΑΦΜ: B63878557
Διεύθυνση: c/Pallars 84-88, 6º2ª 08018 Barcelona
e-mail: info(@)estilonordico.com

OBJECT

Μέσω της Ιστοσελίδας, προσφέρουμε στους Χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΖΩΉΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Όταν είναι απαραίτητη η παροχή προσωπικών δεδομένων για την πρόσβαση σε ορισμένα περιεχόμενα ή υπηρεσίες, οι χρήστες εγγυώνται την αλήθεια, την ακρίβεια, τη γνησιότητα και την εγκυρότητά τους. Η εταιρεία θα παρέχει στα δεδομένα αυτά την αντίστοιχη αυτοματοποιημένη επεξεργασία ανάλογα με τη φύση ή τον σκοπό τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην ενότητα Πολιτική απορρήτου.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλα τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και, ειδικότερα, τα σχέδια, τα κείμενα, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα εικονίδια, τα κουμπιά, το λογισμικό, οι εμπορικές επωνυμίες, τα σήματα ή οποιαδήποτε άλλα σημάδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βιομηχανικά ή/και εμπορικά υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και όλα τα σήματα, οι εμπορικές επωνυμίες ή τα διακριτικά γνωρίσματα, όλα τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας επί των περιεχομένων ή/και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων που εισάγονται στη σελίδα, τα οποία αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας ή/και τρίτων, οι οποίοι έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών.

Ως εκ τούτου, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αναπαράγει, αντιγράφει, διανέμει, καθιστά διαθέσιμο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δημοσιοποιεί, μετατρέπει ή τροποποιεί το εν λόγω περιεχόμενο, απαλλάσσοντας την εταιρεία από κάθε απαίτηση που προκύπτει από την παραβίαση των εν λόγω υποχρεώσεων.

Σε καμία περίπτωση η πρόσβαση στον Ιστότοπο δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε παραίτηση, μεταβίβαση, άδεια χρήσης ή ολική ή μερική μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτών, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας δεν παρέχουν στους Χρήστες κανένα άλλο δικαίωμα χρήσης, τροποποίησης, εκμετάλλευσης, αναπαραγωγής, διανομής ή δημόσιας ανακοίνωσης της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου της, εκτός από αυτά που προβλέπονται ρητά στο παρόν.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή εκμετάλλευση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος υπόκειται στην προηγούμενη και ρητή άδεια που χορηγείται ειδικά για το σκοπό αυτό από την εταιρεία ή τον τρίτο κάτοχο των δικαιωμάτων που θίγονται.

COPYRIGHT

Τα περιεχόμενα, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα λογότυπα, οι εικόνες, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι πηγαίοι κώδικες και, γενικά, κάθε πνευματική δημιουργία που υπάρχει στον παρόντα Χώρο, καθώς και ο ίδιος ο Χώρος στο σύνολό του, ως καλλιτεχνικό έργο πολυμέσων, προστατεύονται ως πνευματικά δικαιώματα από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης των στοιχείων που συνθέτουν τον γραφικό σχεδιασμό του δικτυακού τόπου, των μενού, των κουμπιών πλοήγησης, του κώδικα HTML, των κειμένων, των εικόνων, των υφών, των γραφικών και οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου του δικτυακού τόπου ή, σε κάθε περίπτωση, έχει την αντίστοιχη άδεια για τη χρήση των εν λόγω στοιχείων.

Το περιεχόμενο που παρέχεται στον δικτυακό τόπο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί εν όλω ή εν μέρει, να μεταδοθεί ή να καταγραφεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του προαναφερόμενου Φορέα.

Απαγορεύεται επίσης η αφαίρεση, παράκαμψη ή/και χειραγώγηση των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και των τεχνικών διατάξεων προστασίας ή οποιωνδήποτε μηχανισμών πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχονται στο περιεχόμενο.

Ο χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την υποχρέωση να σέβεται τα προαναφερθέντα δικαιώματα και να αποφεύγει κάθε ενέργεια που μπορεί να τα θίγει, και σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει κάθε νόμιμο μέσο ή ενέργεια που μπορεί να της αντιστοιχεί για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της.

ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΎΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΎ ΧΏΡΟΥ

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Ο χρήστης δεσμεύεται να:

 1. Για να κάνετε κατάλληλη και νόμιμη χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου και των υπηρεσιών της, σύμφωνα με: (i) την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, (ii) τους Γενικούς Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, (iii) τα γενικά αποδεκτά ήθη και έθιμα και iv) τις γενικά αποδεκτές αρχές της ηθικής και της ευπρέπειας. (iv) δημόσια τάξη.
 2. Να παρέχει όλα τα μέσα και τις τεχνικές απαιτήσεις που είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στον διαδικτυακό χώρο.
 3. Να παρέχουν αληθείς πληροφορίες κατά τη συμπλήρωση των εντύπων που περιέχονται στον Ιστότοπο με τα προσωπικά τους δεδομένα και να τα ενημερώνουν ανά πάσα στιγμή κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται, ανά πάσα στιγμή, στην πραγματική κατάσταση του Χρήστη.
 4. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις που κάνει και για τυχόν ζημίες που προκαλούνται στην εταιρεία ή σε τρίτους ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχει.
ΑΠΟΧΕΣ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, ο χρήστης οφείλει επίσης να απέχει από:

 1. Να κάνετε μη εξουσιοδοτημένη ή δόλια χρήση του δικτυακού τόπου ή/και του περιεχομένου για παράνομους σκοπούς ή αποτελέσματα, που απαγορεύονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, που βλάπτουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων ή που με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να βλάψουν, να καταστήσουν άχρηστο, να υπερφορτώσουν, να υποβαθμίσουν ή να παρεμποδίσουν την κανονική χρήση των υπηρεσιών ή των εγγράφων, αρχείων και κάθε είδους περιεχομένου που είναι αποθηκευμένα σε οποιονδήποτε ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
 2. Πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πόρους ή περιορισμένες περιοχές του Διαδικτυακού Χώρου, χωρίς να συμμορφώνεστε με τους όρους που απαιτούνται για την πρόσβαση αυτή.
 3. Να προκαλέσετε ζημιά στα φυσικά ή λογικά συστήματα του Webspace, των προμηθευτών του ή τρίτων.
 4. Εισαγωγή ή διάδοση ιών υπολογιστών ή άλλων φυσικών ή λογικών συστημάτων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα φυσικά ή λογικά συστήματα της εταιρείας, των προμηθευτών ή τρίτων.
 5. Προσπάθεια πρόσβασης, χρήσης ή/και χειραγώγησης των δεδομένων της εταιρείας, τρίτων προμηθευτών και άλλων χρηστών.
 6. Να αναπαράγετε ή να αντιγράφετε, να διανέμετε, να επιτρέπετε τη δημόσια πρόσβαση μέσω οποιασδήποτε μορφής δημόσιας επικοινωνίας, να μετασχηματίζετε ή να τροποποιείτε το περιεχόμενο, εκτός εάν το έχει επιτρέψει ο κάτοχος των αντίστοιχων δικαιωμάτων ή εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο.
 7. Διαγραφή, απόκρυψη ή χειραγώγηση των σημειώσεων σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άλλων δεδομένων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα της εταιρείας ή τρίτων που ενσωματώνονται στο περιεχόμενο, καθώς και των τεχνικών διατάξεων προστασίας ή οποιωνδήποτε μηχανισμών πληροφοριών που ενδέχεται να παρεμβάλλονται στο περιεχόμενο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ειδικότερα, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην μεταδίδει, διαδίδει ή θέτει στη διάθεση τρίτων πληροφορίες, δεδομένα, περιεχόμενο, μηνύματα, γραφικά, σχέδια, αρχεία ήχου ή/και εικόνας, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, λογισμικό και, εν γένει, κάθε είδους υλικό το οποίο:

 • Με κάθε τρόπο που αντιβαίνει, υπονομεύει ή παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δημόσιες ελευθερίες που αναγνωρίζονται στο Σύνταγμα, στις διεθνείς συνθήκες και στην υπόλοιπη ισχύουσα νομοθεσία.
 • Παρακινεί, υποκινεί ή προωθεί εγκληματικές, δυσφημιστικές, δυσφημιστικές ή βίαιες ενέργειες ή, εν γένει, ενέργειες αντίθετες προς το νόμο, τα χρηστά ήθη, τα γενικώς παραδεκτά χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη.
 • Προκαλεί, υποκινεί ή προωθεί ενέργειες, στάσεις ή σκέψεις που εισάγουν διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, θρησκείας, πεποιθήσεων, ηλικίας ή κατάστασης.
 • Ενσωματώνει, καθιστά διαθέσιμα ή επιτρέπει την πρόσβαση σε προϊόντα, στοιχεία, μηνύματα ή/και υπηρεσίες που είναι εγκληματικά, βίαια, προσβλητικά, επιβλαβή, εξευτελιστικά ή, εν γένει, αντίθετα προς το νόμο, τα γενικά αποδεκτά ήθη και έθιμα ή τη δημόσια τάξη. Προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει απαράδεκτη κατάσταση άγχους ή φόβου.
 • Παρακινεί ή υποκινεί σε πρακτικές που είναι επικίνδυνες, ριψοκίνδυνες ή επιβλαβείς για την υγεία και την ψυχολογική ισορροπία.
 • Προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ή βιομηχανικής προστασίας που ανήκει στην εταιρεία ή σε τρίτους χωρίς να έχει εγκριθεί η χρήση για την οποία προορίζεται.
 • Είναι αντίθετο προς την τιμή, την προσωπική και οικογενειακή ζωή ή την αυτοεικόνα των ατόμων.
 • Συνιστά κάθε μορφή διαφήμισης.
 • Περιλαμβάνουν κάθε είδους ιό ή πρόγραμμα που παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία του Webspace.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν σας δοθεί κωδικός πρόσβασης για την πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες ή/και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να τον χρησιμοποιείτε με επιμέλεια και να τον κρατάτε μυστικό ανά πάσα στιγμή.

Κατά συνέπεια, θα είναι υπεύθυνος για την ορθή φύλαξη και την εμπιστευτικότητά του, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να μην το μεταβιβάσει σε τρίτους, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, ή να μην επιτρέψει την πρόσβαση τρίτων στις προαναφερθείσες υπηρεσίες ή/και το περιεχόμενο.

Ομοίως, υποχρεούστε να ειδοποιήσετε την εταιρεία για κάθε γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται την αθέμιτη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας, όπως, ενδεικτικά, κλοπή, απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, προκειμένου να προβεί στην άμεση ακύρωσή του.

Κατά συνέπεια, έως ότου γίνει η παραπάνω γνωστοποίηση, η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την αθέμιτη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας και είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παράνομη χρήση του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου από οποιονδήποτε παράνομο τρίτο. Εάν από αμέλεια ή εκ προθέσεως δεν συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις ζημίες που μπορεί να προκύψουν για την εταιρεία ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης αυτής.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌΣ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΎΝΗΣ

Η συνεχής πρόσβαση δεν είναι εγγυημένη, όπως και η ορθή προβολή, λήψη ή χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο, η οποία μπορεί να παρεμποδιστεί, να παρεμποδιστεί ή να διακοπεί από παράγοντες ή περιστάσεις πέραν του ελέγχου της. Δεν ευθύνεται για τυχόν αποφάσεις που μπορεί να ληφθούν ως αποτέλεσμα της πρόσβασης στο περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που προσφέρονται.

Η υπηρεσία μπορεί να διακοπεί ή η σχέση με τον Χρήστη μπορεί να τερματιστεί αμέσως, εάν διαπιστωθεί ότι οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν είναι αντίθετη με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες, απώλειες, αξιώσεις ή έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Ευθύνεται μόνο για την αφαίρεση, το συντομότερο δυνατό, του περιεχομένου που μπορεί να προκαλέσει τέτοια ζημία, εφόσον αυτό γνωστοποιηθεί. Ειδικότερα, δεν ευθυνόμαστε για ζημίες που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τα ακόλουθα:

 1. Παρεμβολές, διακοπές, αστοχίες, παραλείψεις, τηλεφωνικές βλάβες, καθυστερήσεις, μπλοκαρίσματα ή αποσυνδέσεις στη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, που οφείλονται σε ελλείψεις, υπερφορτώσεις και σφάλματα στις τηλεπικοινωνιακές γραμμές και τα δίκτυα ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν του ελέγχου της εταιρείας.
 2. Παράνομη παρέμβαση με τη χρήση κακόβουλου λογισμικού κάθε είδους και με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, όπως ιούς υπολογιστών ή οποιοδήποτε άλλο μέσο.
 3. Ακατάλληλη ή ανάρμοστη κατάχρηση του χώρου Web.
 4. Σφάλματα ασφάλειας ή περιήγησης που προκαλούνται από δυσλειτουργία του προγράμματος περιήγησης ή από τη χρήση μη ενημερωμένων εκδόσεων αυτού. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει, εν όλω ή εν μέρει, οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορία που υπάρχει στην ιστοσελίδα.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

Η εταιρεία αποκλείει κάθε ευθύνη για ζημίες οποιουδήποτε είδους που μπορεί να οφείλονται στην κακή χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται ελεύθερα και χρησιμοποιούνται από τους χρήστες του διαδικτυακού χώρου.

Απαλλάσσεται επίσης από κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που ενδέχεται να λάβει ως αποτέλεσμα των εντύπων συλλογής δεδομένων, καθώς το ίδιο ισχύει μόνο για την παροχή των υπηρεσιών διαβουλεύσεων και αμφιβολιών.

Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση ζημίας που προκαλείται από παράνομη ή λανθασμένη χρήση αυτών των υπηρεσιών, ο χρήστης μπορεί να μηνυθεί για τη ζημία που προκλήθηκε.

Θα απαλλάξετε την εταιρεία από κάθε ζημία που προκύπτει από αξιώσεις, ενέργειες ή απαιτήσεις τρίτων μερών ως αποτέλεσμα της πρόσβασης ή της χρήσης της Ιστοσελίδας από εσάς.

Αναλαμβάνετε επίσης την υποχρέωση να μας αποζημιώσετε για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση “ρομπότ”, “αράχνης”, “ερπετών” ή παρόμοιων εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ή την εξαγωγή δεδομένων ή από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ μέρους σας η οποία επιβαρύνει αδικαιολόγητα τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

HYPER LINKS

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αναπαράγει με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και μέσω υπερσυνδέσμου ή υπερσύνδεσης, τον δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια του υπευθύνου του αρχείου.

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, τους οποίους διαχειρίζονται τρίτοι, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση του χρήστη σε πληροφορίες συνεργαζόμενων εταιρειών ή/και χορηγών.

Κατά συνέπεια, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων, ούτε εγγυάται ή/και παρέχει τις υπηρεσίες ή/και τις πληροφορίες που μπορεί να προσφέρονται σε τρίτους μέσω συνδέσμων τρίτων.

Ο Χρήστης έχει περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργεί συνδέσμους προς την αρχική σελίδα του Διαδικτυακού Χώρου αποκλειστικά για ιδιωτική και μη εμπορική χρήση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Οι ιστότοποι που περιλαμβάνουν σύνδεσμο προς τον Ιστότοπό μας δεν μπορούν:

 • παραποιούν τη σχέση τους ή δηλώνουν ότι ένας τέτοιος σύνδεσμος έχει εγκριθεί ή περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα, ονόματα, εμπορικές ονομασίες, λογότυπα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας μας.
 • Περιλαμβάνουν περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί κακόγουστο, άσεμνο, προσβλητικό, αμφιλεγόμενο, υποκινούμενο σε βία ή διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής ή θρησκείας, αντίθετο προς τη δημόσια τάξη ή παράνομο.
 • Σύνδεσμος σε οποιαδήποτε σελίδα του ιστοχώρου εκτός της αρχικής σελίδας.
 • Θα πρέπει να συνδέεστε με τη διεύθυνση του ίδιου του Webspace, χωρίς να επιτρέπετε στο Webspace που συνδέει το Webspace να αναπαράγει το Webspace ως μέρος του ιστοτόπου του ή μέσα σε ένα από τα πλαίσια του ή να δημιουργεί ένα πρόγραμμα περιήγησης πάνω σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του Webspace.

Η Εταιρεία μπορεί να σας ζητήσει, ανά πάσα στιγμή, να αφαιρέσετε οποιοδήποτε σύνδεσμο προς τον Διαδικτυακό Χώρο, οπότε θα πρέπει να αφαιρέσετε αμέσως τον σύνδεσμο.

Η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους ιστότοπους που έχουν δημιουργήσει συνδέσμους προς τον Ιστότοπο.

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Προκειμένου να χρησιμοποιήσει ορισμένες από τις Υπηρεσίες, ο Χρήστης πρέπει πρώτα να παράσχει ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Η εταιρεία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά αυτόματα και θα εφαρμόζει τα αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας, όλα σύμφωνα με την RGPD, την LOPDGDD και την LSSI. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην πολιτική που ακολουθείται κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και στον καθορισμό των σκοπών που έχουν καθοριστεί προηγουμένως, υπό τους όρους που ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου.

COOKIES

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την τεχνολογία “cookie” στον Ιστότοπο, προκειμένου να σας αναγνωρίζει ως συχνό χρήστη και να εξατομικεύει τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, επιλέγοντας εκ των προτέρων τη γλώσσα σας ή το πιο επιθυμητό ή συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Τα cookies συλλέγουν τη διεύθυνση IP του χρήστη και η Google είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών.

Τα cookies είναι αρχεία που αποστέλλονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης από έναν διακομιστή Web για την καταγραφή της περιήγησης του Χρήστη στον Ιστότοπο, όταν ο Χρήστης επιτρέπει τη λήψη τους.

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε στην οθόνη για τη λήψη των cookies και να αποτρέπετε την εγκατάσταση των cookies στον σκληρό σας δίσκο.

Ανατρέξτε στις οδηγίες και τα εγχειρίδια του προγράμματος περιήγησης για περισσότερες πληροφορίες.

Χάρη στα cookies, είναι δυνατή η αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, προκειμένου να παρέχεται περιεχόμενο και να προσφέρονται οι προτιμήσεις περιήγησης ή διαφήμισης του χρήστη, τα δημογραφικά προφίλ των χρηστών, καθώς και η μέτρηση των επισκέψεων και των παραμέτρων κυκλοφορίας, η παρακολούθηση της προόδου και του αριθμού των καταχωρήσεων.

ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ

Σε γενικές γραμμές, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ή εκπροσώπηση σε σχέση με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγγυήσεων νομιμότητας, αξιοπιστίας, χρησιμότητας, ειλικρίνειας, ακρίβειας ή εμπορευσιμότητας, εκτός εάν οι εν λόγω δηλώσεις και εγγυήσεις δεν μπορούν να αποκλειστούν από το νόμο.

ΔΥΝΑΜΗ MAJEURE

Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε όλες τις περιπτώσεις αδυναμίας παροχής υπηρεσιών, εάν αυτή οφείλεται σε παρατεταμένες διακοπές της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, των τηλεπικοινωνιακών γραμμών, σε κοινωνικές συγκρούσεις, απεργίες, εξεγέρσεις, εκρήξεις, πλημμύρες, πράξεις και παραλείψεις της κυβέρνησης και γενικά σε όλες τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τυχαίων γεγονότων.

ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης, καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας, διέπονται από το ισπανικό δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, τα μέρη υποβάλλουν στα δικαστήρια την καταχωρισμένη διεύθυνση του υπευθύνου του δικτυακού τόπου.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης είναι ανεφάρμοστη ή άκυρη σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή ως αποτέλεσμα δικαστικής ή διοικητικής απόφασης, η εν λόγω ανεφάρμοστη ή άκυρη διάταξη δεν καθιστά τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ανεφάρμοστους ή άκυρους στο σύνολό τους.

Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία τροποποιεί ή αντικαθιστά τον όρο με έναν έγκυρο και εφαρμόσιμο όρο, ο οποίος, στο μέτρο του δυνατού, επιτυγχάνει τον στόχο και την πρόθεση που αποτυπώνεται στον αρχικό όρο.

Νομική ειδοποίηση

Decoration & furniture for professionals

Choose your location and language

Select language

Select language

Open a chat
1
Scan the code
How can we help you?
Hello 👋
Can we help you with anything?