Πολιτική απορρήτου

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την LOPDDD

Estilo Nordicoσε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενημερώνει για την Πολιτική Απορρήτου της και ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των εντύπων στον Ιστότοπο: www.estilonordico.comπεριλαμβάνονται στα ειδικά αυτοματοποιημένα αρχεία των χρηστών των υπηρεσιών της Estilo Nordico.

Ο σκοπός της συλλογής και της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η διατήρηση της εμπορικής σχέσης και η παροχή πληροφοριών, κατάρτισης, συμβουλών και άλλων δραστηριοτήτων της Estilo Nordico.

Τα δεδομένα αυτά θα διαβιβαστούν μόνο σε εκείνες τις οντότητες που είναι απαραίτητες για τον αποκλειστικό σκοπό της συμμόρφωσης με τον προαναφερόμενο σκοπό.

Estilo Nordico λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, αντίρρησης, διόρθωσης και ακύρωσης που αναγνωρίζονται στον προαναφερθέντα κανονισμό (ΕΕ). El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario a través de email a: info(@)estilonordico.com o en la dirección: c/Pallars 84-88, 6º2ª 08018 Barcelona

Ο χρήστης δηλώνει ότι όλα τα δεδομένα που παρέχει είναι αληθή και ορθά και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα ενημερώνει, γνωστοποιώντας τυχόν αλλαγές στην Estilo Nordico.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Για ποιους σκοπούς θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στην Estilo Nordico, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας: www.estilonordico.comγια τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Estilo Nordico, για τη διατήρηση της συμβατικής σχέσης, καθώς και για τη διαχείριση, τη διοίκηση, την ενημέρωση, την παροχή και τη βελτίωση της υπηρεσίας.
  2. Αποστολή των πληροφοριών που ζητούνται μέσω των εντύπων που παρέχονται στο Estilo Nordico.
  3. Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, καθώς και εμπορικών ανακοινώσεων προώθησης ή/και διαφήμισης της Estilo Nordico και του τομέα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων με οποιοδήποτε μέσο και ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.

Τα πεδία των εν λόγω μητρώων πρέπει να συμπληρώνονται, και είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν οι σκοποί που εκφράζονται εάν δεν παρέχονται αυτά τα δεδομένα.

Πόσο καιρό θα διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται;

Τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα διατηρείται η εμπορική σχέση ή δεν ζητάτε τη διαγραφή τους και για όσο διάστημα μπορεί να προκύψουν νομικές ευθύνες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Νομιμοποίηση:

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων που τη νομιμοποιούν:

  1. Το αίτημα για πληροφορίες ή/και τη σύναψη σύμβασης για τις υπηρεσίες της Estilo Nordico, οι όροι και οι προϋποθέσεις των οποίων θα σας γνωστοποιηθούν σε κάθε περίπτωση, πριν από την ενδεχόμενη σύναψη σύμβασης.
  2. Ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και απεριόριστη συγκατάθεση, εφόσον σας ενημερώνουμε θέτοντας στη διάθεσή σας την παρούσα πολιτική απορρήτου, την οποία, αφού την διαβάσετε, αν συμφωνείτε, μπορείτε να αποδεχθείτε με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, όπως η επιλογή ενός πλαισίου που προβλέπεται για το σκοπό αυτό.

Εάν δεν μας δώσετε τα στοιχεία σας ή εάν τα δώσετε εσφαλμένα ή ελλιπώς, δεν θα μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να σας παράσχουμε τις πληροφορίες που ζητήσατε ή να εκτελέσουμε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Αποδέκτες

Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους εκτός της Estilo Nordico, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση προς τούτο.

Δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες των υπηρεσιών

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο χρήστης περιλαμβάνει αρχεία με προσωπικά δεδομένα στους διακομιστές κοινής φιλοξενίας, η Estilo Nordico δεν ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση του χρήστη με την RGPD.

Διατήρηση δεδομένων σύμφωνα με την LSSI

Estilo Nordico ενημερώνει ότι, ως πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων και δυνάμει των διατάξεων του νόμου 34/2002 της 11ης Ιουλίου 2002 για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο (LSSI), διατηρεί για μέγιστη περίοδο 12 μηνών τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό της προέλευσης των δεδομένων που φιλοξενεί και του χρόνου κατά τον οποίο ξεκίνησε η υπηρεσία. Η διατήρηση των δεδομένων αυτών δεν θίγει το απόρρητο των επικοινωνιών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ποινικής έρευνας ή για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, καθώς τίθεται στη διάθεση των δικαστών ή/και των δικαστηρίων ή του Υπουργείου που το απαιτεί.

Η κοινοποίηση των δεδομένων στις κρατικές δυνάμεις και τα σώματα θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Nordic Style

Η Estilo Nordico κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, την τεχνογνωσία και κάθε άλλο δικαίωμα που σχετίζεται με το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.estilonordico.com και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν, καθώς και τα προγράμματα που είναι απαραίτητα για την υλοποίησή του και τις σχετικές πληροφορίες.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, δημοσίευση ή/και οποιαδήποτε άλλη χρήση, εκτός από την αυστηρά ιδιωτική, του περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, του δικτυακού τόπου www.estilonordico.com χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση.

Πνευματική ιδιοκτησία λογισμικού

Ο χρήστης οφείλει να σέβεται τα προγράμματα τρίτων που διατίθενται από την Estilo Nordico, ακόμη και αν είναι δωρεάν ή/και δημόσια διαθέσιμα.

Η Estilo Nordico διαθέτει τα απαραίτητα δικαιώματα εκμετάλλευσης και πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού.

Ο χρήστης δεν αποκτά δικαιώματα ή άδειες χρήσης για τη συμβατική υπηρεσία, για το λογισμικό που είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας, ούτε για τις τεχνικές πληροφορίες για την παρακολούθηση της υπηρεσίας, με εξαίρεση τα δικαιώματα και τις άδειες χρήσης που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών και μόνο για τη διάρκεια των συμβατικών υπηρεσιών.

Για οποιαδήποτε ενέργεια πέραν της εκτέλεσης της σύμβασης, ο χρήστης απαιτεί γραπτή εξουσιοδότηση από Estilo NordicoΑπαγορεύεται στον χρήστη να έχει πρόσβαση, να τροποποιεί, να προβάλλει τη διαμόρφωση, τη δομή και τα αρχεία των διακομιστών που ανήκουν σε Estilo NordicoΟ χρήστης αναλαμβάνει την αστική και ποινική ευθύνη που απορρέει από οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να συμβεί στους διακομιστές και τα συστήματα ασφαλείας ως άμεση συνέπεια αμελούς ή κακόβουλης ενέργειας εκ μέρους του.

Πνευματική ιδιοκτησία του φιλοξενούμενου περιεχομένου

Οποιαδήποτε χρήση κατά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας των υπηρεσιών που παρέχονται από
Σκανδιναβικό στυλ και ειδικότερα από:

  • Χρήση που αντιβαίνει στην ισπανική νομοθεσία ή παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων.
  • Η δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που, κατά τη γνώμη της Estilo Nordico, είναι βίαιο, άσεμνο, υβριστικό, παράνομο, φυλετικό, ξενοφοβικό ή δυσφημιστικό.
  • Σπασίματα, σειριακούς αριθμούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
  • Η συλλογή ή/και χρήση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους ή κατά παράβαση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
  • Η χρήση του διακομιστή αλληλογραφίας και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τομέα για την αποστολή ανεπιθύμητων μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του, τις μεταδιδόμενες και αποθηκευμένες πληροφορίες, τους συνδέσμους υπερκειμένου, τις αξιώσεις τρίτων και τις νομικές ενέργειες που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία,

Δικαιώματα τρίτων και προστασία ανηλίκων.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και τους κανόνες που αφορούν τη λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα πνευματικά δικαιώματα, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, καθώς και τις καθολικές αρχές χρήσης του Διαδικτύου.

Ο χρήστης θα αποζημιώσει την Estilo Nordico για τα έξοδα που προκύπτουν από τον καταλογισμό της Estilo Nordico σε οποιαδήποτε αιτία της οποίας η ευθύνη αποδίδεται στον χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των εξόδων νομικής υπεράσπισης, ακόμη και σε περίπτωση μη τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Προστασία των πληροφοριών που φιλοξενούνται στην πολιτική απορρήτου

Η Estilo Nordico δημιουργεί εφεδρικά αντίγραφα του περιεχομένου που φιλοξενείται στους διακομιστές της, χωρίς την ανάγκη για
Ωστόσο, δεν ευθύνεται για την απώλεια ή την τυχαία διαγραφή δεδομένων από τους χρήστες. Ομοίως, δεν εγγυάται την πλήρη αποκατάσταση των δεδομένων που έχουν διαγραφεί από τους χρήστες, καθώς τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να έχουν διαγραφεί ή/και τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από το τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, εκτός από τις ειδικές υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, δεν περιλαμβάνουν την αντικατάσταση του περιεχομένου που φυλάσσεται στα αντίγραφα ασφαλείας που δημιουργούνται από Estilo NordicoΣτην περίπτωση αυτή, θα καθοριστεί τιμολόγιο ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τον όγκο της ανάκτησης, με την επιφύλαξη της αποδοχής του χρήστη.

Η αντικατάσταση των διαγραμμένων δεδομένων περιλαμβάνεται στην τιμή της υπηρεσίας μόνο όταν η απώλεια του περιεχομένου οφείλεται σε αιτίες που αποδίδονται στην Estilo Nordico.

Εμπορικές επικοινωνίες

Σε εφαρμογή του LSSI. Η Estilo Nordico δεν αποστέλλει διαφημιστικές ή προωθητικές ανακοινώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ισοδύναμων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας που δεν έχουν ζητηθεί προηγουμένως ή δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τους παραλήπτες τους.

Στην περίπτωση των χρηστών με τους οποίους υπάρχει προηγούμενη συμβατική σχέση, η Estilo Nordico έχει την άδεια να αποστέλλει εμπορικές ανακοινώσεις που αναφέρονται σε προϊόντα ή υπηρεσίες της Estilo Nordico που είναι παρόμοιες με αυτές που είχε συνάψει αρχικά ο πελάτης.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης, αφού αποδείξει την ταυτότητά του, μπορεί να ζητήσει να μην του αποσταλούν περαιτέρω εμπορικές πληροφορίες μέσω των διαύλων εξυπηρέτησης πελατών.

Πολιτική απορρήτου

Decoration & furniture for professionals

Choose your location and language

Select language

Select language

Open a chat
1
Scan the code
How can we help you?
Hello 👋
Can we help you with anything?